23:11 — Chapter 005

Day 005

11:11pm

Sir: Yô Jhing!

Sir: Bạn đang nói về ai trên tus của mình thế?

Sir: “Tôi không thích mấy kẻ bám đuôi. Đừng có làm phiền tôi.”?

Sir: Nói cho mình biết thằng đó là ai đi, để mình đập nó một trận.

                                                                                               

11:29pm

Sir: Jhing?

Sir: Ý mình là người lạ ơi**** !!!!

                                                                        

11:30pm

Sir: Cậu vừa mới làm ngơ việc mình sử dụng tiếng lóng sao?

Sir: Cậu tính để mặc tôi xấu hổ tới chết à!?!?!?

                                                                         

11:36pm

Sir: Cậu không thể cho tôi hai từ “Đã xem” được sao? 😦

Đã xem 12:03am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s