23:11 — Chapter 008

Day 008

11:11pm

Sir: Cậu không tính hỏi tôi là ai sao?

Sir: Không thật sao?

Jhing: Không.

Sir: Cậu lại rep nữa kìa!!!!1!!1

Đã xem 11:14pm

Sir: Và chúng ta là quay trở lại với “đã xem”. :<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s